Felhasználási Feltételek

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, melyek a következők:


A jelen ÁSZF tartalmazza az businesscare.hu és itmechanic.hu domainen (továbbiakban Szolgáltató/Webáruház/Webshop/Honlap) elérhető online áruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló/Felhasználó/Látogató) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Webáruház címe: businesscare.hu és itmechanic.hu domainek
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Szolgáltató: NAGYNÉ BALOGH ANNA JUDIT E.V.
Vállalkozás székhelye: 8420 ZIRC FÁY ANDRÁS UTCA 15.
Postacímünk: 8420, Zírc Fáy András utca 15.
Telefonszám: +36 70 701 8610
Email címe: anna@businesscare.hu
Kapcsolattartó: NAGYNÉ BALOGH ANNA JUDIT
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 701 8610
Kapcsolattartó email címe: hello@businesscare.hu

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A szerződés nyelve magyar. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A webshopon keresztül a Szolgáltató: szolgáltatások megrendelését teszi lehetővé, valamint kiskereskedelmi termékek értékesítését végzi és csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat. Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Látogató elfogadja, hogy a webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, tiltott vagy büntetendő a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Látogató megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, illetve jogi eljárást indítani. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fényképet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Ha a Vásárló a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 10 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, melynek időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató nem köteles értesíteni a Vásárlót. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

Vásárlás:

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, azonban Vásárlónak lehetősége van regisztrálni a honlapon ha azt külön e-maileben jelzi az admin@businesscare.hu címen. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
Vásárlónak lehetősége feliratkoznia Szolgáltató hírlevelére ha azt külön e-maileben jelzi az admin@businesscare.hu címen.
Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni Szolgáltató részére eljuttatott emailben (admin@businesscare.hu).
A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét. Az összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot. Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen. A rendelés feladása a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Fizetés utánvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét.
Fizetés személyes átvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet személyes átvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles kifizetni a megrendelésének végösszegét a vásárláskor feltüntetett címen található átvevőponton.
Fizetés Bankkártyával vagy Barionon keresztül: A termék ellenértékének kiegyenlítése a Barion rendszerén keresztül történik az általános szerződési feltételeik megtalálható az oldalukon https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ .
A tranzakciók során átadjuk a részletes kosártartalmat a Barion rendszernek, így a felhasználó mentesül a kötelező regisztrációtól és a további személyes adatok megadásától.
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a számlát elektronikus úton küldi meg vagy igény szerint termékkel együtt papír alapú számlát küld.
Futárszolgálattal történő kiszállítás díja Magyarország területén bruttó 2500Ft. Bruttó 30000Ft feletti termék-vásárlás esetén Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel.

A megrendelés kiszállításának határideje 2-5 munkanap.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
Szolgáltató a szóbeli panaszt , amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást, vagy elektronikus levél esetén az elküldés dátumát jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni kormányrendelet szerinti minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a jelen ÁSZF-ben feltüntetett címre. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül bontatlanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a termék használatából eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak; illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kifejezetten a weboldalon megrendelhető szolgáltatásokra vonatkozó szerződésrész részletezése.

Weboldal készítéshez tartozó szolgáltatás esetén a Szolgáltató vállalja az Ügyfél által kezelt címeken a korábban egyeztetett megjelenéssel weboldal elkészítését.
Átszabás szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatás esetén a stíluslapok szerkesztését és a tartalmak frissítését.
Amennyiben a megrendelő, adminisztrációs vagy üzemeltetés szolgáltatást is kér a szolgáltató vállalja a weboldal(ak): komponenseinek frissítésének ellenőrzését és elvégzését, a biztonság ellenőrzését és a helyes beállítások lekövetését, valamint az esetlegesen előforduló hibák-kimaradások kezelését továbbiakban vállalja:
Rendszer üzemeltetés szolgáltatás esetén a szolgáltató vállalja az adott székhelyen vagy telephelyen: komponenseinek frissítésének ellenőrzését és elvégzését, a biztonság ellenőrzését és a helyes beállítások lekövetését, valamint az esetlegesen előforduló hibák-kimaradások kezelését továbbiakban vállalja:
A szerződés szolgáltatási köre A Szolgáltató vállalja, hogy a neki átadott/a megbízás szerint feltárt adatokat/információkat az adatvédelmi törvény és az uniós szabályozás, valamint a magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, azok biztonságáért adatfeldolgozóként felelősséget vállal harmadik félnek nem teszi lehetővé a hozzáférést. Nem a Szolgáltató hibájából bekövetkezett adatvesztés, információ harmadik félhez kerülése esetén a Szolgáltatót ezzel összefüggő költség nem terhelheti. Egyéb esetben, amennyiben készült a felek az aláírt Titoktartási Nyilatkozatot tekintik mérvadónak.
Az Ügyfél kötelességei: Az Ügyfél a munkavégzéshez biztosítja a megfelelő információkat, amiket legkésőbb a Szolgáltató kérésére átad, ahhoz hozzáférést biztosít. Amennyiben az szükséges az Ügyfél az általa használt szoftvereket a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben ez nem teljesül úgy az ebből származó késésekért forgalom kimaradásokért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. Amennyiben előre egyeztetett időpontban határozzák meg az átadást és az Ügyfél hibájából ez nem valósul meg akkor az Ügyfél a továbbiakban elfogadja, hogy a Szolgáltatóval közösen új időpontot határoz meg. Az Ügyfél engedélye és az általa kijelölt személyeken (pl: a Szolgáltató) kívül, megakadályozza az általa üzemeltetett Weboldalakon való illetéktelen beavatkozást ezekért az adatokért a törvény és az adatvédelmi rendelet szerint adatkezelőként felelősséget vállal.
Fizetési feltételek: Az új weboldal elkészítésének díja minden esetben a megrendelés alapján kerül kiszámlázásra ez alól kivételt képez az egyedi ajánlat és az egyedi fejlesztés. Egyedi ajánlat lehet minden amit az általunk termékként hirdetett Weboldal készítés nem vagy csak részben fed le. Egyedi fejlesztéssel készülő weboldal esetén (ezt az igényt szerződéskötés előtt kell jelezni) az árat az egyedi árajánlat tartalmazza, amit a szerződés elválaszthatatlan részeként kezelünk, és azzal együtt fogadjuk el és írjuk alá. A weboldal elkészítésének összegét az Ügyfél egy vagy több részletben fizetheti meg. Az Ügyfél megérti és elfogadja, hogy ha nem havi szolgáltatást vesz igénybe és nagyobb munkáról van szó a munkát mérföldkövekben teljesítjük és minden mérföldkövet külön számlázunk ki esedékességkor és előre. A munkát csak az összeg beérkezése után kezdjük el, az utolsó számlát legkésőbb átadáskor kell kiegyenlíteni amit a szerződésben vállalt munka ellenőrzése után az Ügyfél teljesítés igazolás aláírásával hitelesít.
A Szolgáltató minden további felmerülő, de előre nem tisztázott költséget jogosult az Ügyfélnek kiszámlázni.
A Szolgáltató az üzemeltetés szolgáltatásait havidíj ellenében végzi.
A szerződésen kívüli munkákra vonatkozó Óradíj: bruttó 15000Ft. A munkaidőn túli délelőtt 8:00 óra előtt és 16:00 után: alap óradíjak + 50%, éjszakai, hétvégi és ünnepnap: alap óradíjak +100%. A Szolgáltató az adott feladat elvégzése előtt elektronikus számlát állít ki. Az Ügyfél az eseti megbízásokat esedékességkor fizeti meg. Ügyfél a számlát annak kézhezvételétől számított 8 napon belül, vagy a számlán feltüntetett számú banki napon belül a Szolgáltatónak a kiválasztott módon teljesíti. közleményben kérjük minden esetben feltüntetni a számla sorszámát. Kérésre amíg törvényileg lehetséges készpénzes és/vagy papír alapú számlát is kiállítok.

A Szerződés hatálya A szerződés az aláírást követően lép hatályba, amennyiben nem adjuk meg a szerződés idejét (alapeset) akkor határozatlan időre szól. Felbontását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felmondási idő 15 nap.
A szerződés módosítása A szerződés feltételrendszerében beállt változásokat a tárgyhónapot követő hó 25. napjáig kell a szerződés mellékletének módosításával írásban, a felek képviselői által szabályszerűen aláírt formában rögzíteni.
Titoktartás: Amennyiben készült az aláírt titoktartási nyilatkozat szerint.
Szavatosság: A Szolgáltató kötelezettséget vállal és szavatolja az Ügyfél (amely ennek tudatában köti meg jelen Szerződést) felé, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal teljesíti. Nem a szolgáltató hibájából eredő késedelem esetén a Szolgáltató az ezekből adódó károkért felelősséget nem vállal.
Egyéb feltételek A szerződésben foglalt szolgáltatás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETének megfelel és azt betartva valósul meg a felek tisztában vannak a rendelet tartalmával és a betartását vállalják. A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Békéltető Testületek elérhetősége
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyfélel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és az Ügyfél eredeti akaratát leginkább tükrözze. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.01.01.
Utoljára –
Módosítva: 2021.12.02
Módosítva: 2022.07.03